מפעל הפיס
 
 
קול קורא לרשויות מקומיות להענקת מלגות לימודים לסטודנטים שנת תשע"ח

(1) הזמנה

1.1. מפעל הפיס מזמין בזאת הגשת בקשות לשיתוף פעולה עם מפעל הפיס, לצורך הענקת מלגות לימודים משותפות, לסטודנטים שילמדו בשנת הלימודים האקדמית תשע"ח (2017 -2018) (להלן: "בקשה") והכל, בהתאם להוראות התקנון המתפרסם באתר www.pais.co.il . הוראות התקנון משלימות את האמור בקול קורא זה. בכל מקרה של סתירה, יגברו הוראות התקנון.

 

1.2. במסגרת מיזם מלגות הפיס יוענקו מלגות לימודים בשנת הלימודים האקדמית תשע"ח (2017 -2018) בסך של 10,000 ₪ לכל מלגה , כאשר מחצית מהסכום (5,000 ₪) תמומן באמצעות מגיש הבקשה ומחציתו השניה (5,000 ₪ בלבד) תמומן ע"י מפעל הפיס (matching מלא).

 

(2) תנאי הסף להגשת הבקשה:

מבקש רשאי להגיש בקשה ובלבד שהוא והמיזם נשוא הבקשה עומדים בכל תנאי הסף שלהלן:

 

תנאי הסף ביחס למבקש:

 

2.1 המבקש הינו אחד מאלה:

2.1.1 רשות מקומית (היינו: עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית).

2.1.2 תאגיד בשליטה (מלאה או חלקית) של רשות מקומית שהוסמך ע"י הרשות המקומית להגיש בקשה במסגרת קול קורא זה וברשותו כתב הסמכה חתום ע"י ראש הרשות וגזבר הרשות בנוסח המצורף.

2.1.3 תאגיד אחר הרשום כדין בישראל שהוסמך בכתב הסמכה ע"י הרשות המקומית להגיש בקשה במסגרת קול קורא זה ושמתקיימים בו כל אלה (להלן: "תאגיד אחר") :

2.1.3.1 ברשותו כתב הסמכה חתום ע"י ראש הרשות וגזבר הרשות בנוסח המצורף).

 

2.1.3.2 הוא התאגד לכל המאוחר בינואר 2014 .

2.1.3.3 הוא מלכ"ר.

2.1.3.4 אם הוא מאוגד כעמותה או כחל"צ, ברשותו אישור "ניהול תקין" תקף.

 

2.2 המבקש (בין אם הוא רשות מקומית ובין אם הוא תאגיד שהוסמך על ידה) מנהל את המיזם נשוא הבקשה ואחראי לפיקוח ובקרה על הענקת המלגות במסגרת המיזם ועל הפעילות ההתנדבותית המתבצעת במסגרת המיזם.

 

2.3 מודגש:

- רשות מקומית רשאית ליתן הסמכה לתאגיד אחד בלבד.

- רשות מקומית אינה רשאית להגיש בקשה בעצמה במקרה שבו מוגשת בקשה ע"י תאגיד שהוסמך על ידה.

- כל מבקש רשאי להגיש בקשה אחת בלבד.

 

תנאי הסף ביחס למיזם:

 

2.4 כל הסטודנטים הלוקחים חלק במיזם לומדים בשנת הלימודים תשע"ח (2017-2018)

 

2.5 כל הסטודנטים המשתתפים במיזם ילמדו לימודים לתואר אקדמי (ראשון או שני ) המוכר ע"י המל"ג או לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג, במוסד המוכר ע"י המל"ג.

 

2.6 במסגרת המיזם, תעמוד כל מלגה על סך כולל של 10,000 ₪ לשנה ומימונה של המלגה יהיה כדלקמן:

2.6.1 סך של 5,000 ₪ ימומן ע"י המבקש באמצעות מקורות מימון עצמיים ו/או אחרים (matching מלא).

יובהר: לצורך מימון חלקו של המבקש (בין אם הוא רשות מקומית ובין אם הוא תאגיד שהוסמך על ידה) , רשאית הרשות המקומית לעשות שימוש בסכום של 100,000 ₪ בלבד (סכום קבוע) מתוך יתרה שבמועד הגשת הבקשה עומדת לזכותה אצל מפעל הפיס, בהתאם לאמת המידה*. היה והמבקש יציין כך בטופס הבקשה, ינוצל סכום זה למימון חלקו של המבקש עבור 20 מלגות (matching).
* אמת המידה הינה זו לפיה מקצה מפעל הפיס כספים לרשויות המקומיות. הנחיות ופרטים נוספים ראה במערכת "מנוף".

2.6.2 סך של 5,000 ₪ ימומן ע"י מפעל הפיס (ככל ועד כמה שמפעל הפיס ייעתר לבקשה).

 

2.7 במסגרת המיזם , כל סכומי המלגה מועברים ישירות לחשבון הבנק של הסטודנט הזכאי למלגה.

 

2.8 במסגרת המיזם יוענקו המלגות אך ורק לסטודנטים המקיימים את כל התנאים הבאים:

2.8.1 הסטודנטים הינם אזרחי ישראל.

2.8.2 במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשע"ח הסטודנטים ילמדו לתואר אקדמי (ראשון או שני ) המוכר ע"י המל"ג או לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג, במוסד המוכר ע"י המל"ג.

2.8.3 במסגרת המיזם הסטודנטים יבצעו פעולות התנדבות חברתית בהיקף של 100 שעות לפחות, במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשע"ח.

 

(3) אופן הגשת הבקשות

 

3.1. ניתן להגיש את הבקשות החל מיום 27/03/17 בשעה 12:00 ועד ליום 10/05/17 בשעה 18:00 באמצעות טופס בקשה מקוון (לעיל ולהלן: "טופס הבקשה") המצוי באתר האינטרנט של מפעל הפיס בקישור הבא www.pais.co.il

 

3.2. בבקשתו רשאי המבקש לבקש 20 מלגות לכל הפחות ועד 200 מלגות לכל היותר.

 

3.3. יש לצרף לטופס הבקשה את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשה.

 

3.4. מפעל הפיס ידון אך ורק בבקשות אשר הוגשו באמצעות טופס הבקשה .

 

3.5. שאלות בנוגע לקול הקורא יש להפנות לנציגת מפעל הפיס, גברת תום צלניקר , בדואר אלקטרוני שכתובתו: ttselniker@pais.co.il תחת הכותרת "שיתופי פעולה במיזם מלגות הפיס" עד ליום 27/04/2017 בשעה 12:00.

 

3.6  לוח זמנים

מועד אחרון להגשת הבקשות מועד האחרון להגשת שאלות מועד אחרון למתן מענה לבקשות
10/05/17 בשעה 18:00 27/04/17 בשעה 12:00 31/07/17

 

מסמכים נדרשים
חובה להוריד את הטפסים הבאים, למלא בהם את כל הפרטים, להחתים במידת הצורך
ולצרף אותם חזרה כמסמך סרוק באזור "מסמכים נדרשים" בטופס ההרשמה.

 

מס' מסמך נדרש מי צריך להגיש את המסמך הנדרש?
1. הצהרת המבקש על עמידה בתנאי סף
(לחץ להורדת הטופס)
כל מגישי הבקשות חייבים להוריד טופס זה
להחתימו ולצרפו לאתר הגשת הבקשות
2. כתב התחייבות
(לחץ להורדת הטופס)
כל מגישי הבקשות נדרשים להכין מסמך זה ולצרפו לאתר הגשת הבקשות חתום.
3. מסמך המפרט אודות תכנית המלגות המוצעת כל מגישי הבקשות נדרשים להכין מסמך זה ולצרפו לאתר הגשת הבקשות
4. טופס הסמכה ע"י רשות מקומית
(לחץ להורדת הטופס)
תאגיד הנשלט ע"י רשות מקומית וכל תאגיד אחר
המעוניין להגיש בקשה מטעם רשות מקומית
5. אישור ניהול תקין או אישור מלכ"ר תאגיד שהינו עמותה או חל"צ נדרש בהגשת אישור ניהול תקין, במקרים אחרים יש להגיש אישור מלכ"ר.

 

 תקנון וכתב התחייבות
רואים את מגיש הבקשה כמי שקרא היטב את התקנון וכתב ההתחייבות המצורפים למטה וכמי שמסכים ומתחייב לכל האמור בהם.