מפעל הפיס
 
 
זמן מגרש – חווית כדורגל עם מפעל הפיס

קול קורא לרשויות המקומיות להגשת בקשה להשתתפות במשחקי ליגת העל בכדורגל

1. כללי
1.1. מפעל הפיס, בשיתוף מנהלת ליגות הכדורגל המקצועניות בישראל (להלן: "המנהלת"), מקדם את מיזם "זמן מגרש – חווית כדורגל עם מפעל הפיס" (להלן: "המיזם"), במסגרתו ישתתפו ילדים ובני נוער מרשויות מקומיות כצופים במשחקי כדורגל של קבוצות מליגת העל בכדורגל (להלן: "ליגת העל"), אשר יתקיימו באיצטדיונים שונים ברחבי הארץ (להלן: "משחק הכדורגל").
1.2. מפעל הפיס מזמין בזאת רשויות מקומיות העומדות בתנאים המפורטים בתקנון להגיש בקשה להשתתף במיזם בעונת המשחקים 2020.
1.3. מובהר כי הליך ההרשמה למיזם, ניהולו, תפעולו והפיקוח על ביצועו יבוצעו וינוהלו על ידי המנהלת (או מי מטעמה) ובאחריותה.

2. תנאי הסף להגשת הבקשה
תנאי-סף לכשירות, עקרונות המיזם, וכל שאר התנאים וההגבלות ביחס לקול קורא זה ולהשתתפות בו, מפורטים במסמך התקנון.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי-הסף לכשירות כוללים, בין היתר את עמידת המבקש בתנאים להלן:
2.1. המבקש הוא אחד מהבאים:
2.1.1. רשות מקומית (היינו: עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית; להלן ולעיל: "הרשות המקומית");
2.1.2. תאגיד בשליטה (מלאה או חלקית) של רשות מקומית, ובלבד שניתנה לו הסמכה מאת הרשות המקומית להגשת בקשה בהתאם לקול קורא זה, במסגרת כתב ההתחייבות.
2.2. המבקש בעל יכולת להקצות 50 משתתפים לפחות למשחק כדורגל אחד, עד לסך של 200 משתתפים לכל היותר לכל רשות מקומית (לא כולל מלווים).
לצורך סעיף זה, "משתתף" – משתתף משכבת גיל של כיתה ד' ומעלה.
2.3. המבקש בעל יכולת להקצות מלווים מעל גיל 25 מטעמו למשחק הכדורגל, ביחס של מלווה לכל 9 משתתפים.
הכל כמפורט בתקנון המיזם.

3. אופן הגשת הבקשות
3.1. ניתן להגיש את הבקשות החל מיום 25/11/2019 בשעה 12:00 ועד ליום 18/12/2019 בשעה 17:00 (להלן: "תקופת ההרשמה").
3.2. ניתן להגיש בקשה באמצעות טופס בקשה מקוון בלבד (להלן: "טופס הבקשה"), על המבקש לצרף את כל המסמכים הנדרשים באתר.
3.3. לפרטים ולשאלות בעניין מיזם זה ניתן לפנות לנציגת מפעל הפיס, בתאל כוכב, בדואר אלקטרוני שכתובתו: batel.kohav@pais.co.il, בציון הנושא "זמן מגרש – חווית כדורגל עם מפעל הפיס", עד ליום 11/12/2019 בשעה 12:00.

4. כללי
4.1. מובהר כי אין בהגשת כל המסמכים הנדרשים על פי קול קורא זה כדי להוות אישור כי הבקשה תאושר ו/או כי הינה עומדת בתנאי קול קורא זה, ואין בכך כדי ליצור מחויבות כלשהי מצד מפעל הפיס להשתתפות במיזם.
4.2. מפעל הפיס רשאי לשנות ו/או לבטל בכל עת את המיזם ו/או התנאים לביצועו של מיזם זה, לרבות הגבלה של מספר הבקשות ו/או המשתתפים שיאושרו, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ובלבד שלא יהא בכך כדי לפגוע בבקשות שכבר אושרו.
4.3. האמור לעיל הינו למטרת ידיעה כללית, ובכל מקרה, הוראות התקנון בלבד תחייבנה את מפעל הפיס.


טופס הגשת בקשה

לפניך טופס שאלון אותו עליך למלא עם כל הפרטים הנדרשים. בסיום יש ללחוץ על הלחצן "הגש בקשה" שבתחתית הטופס.

לתשומת ליבך:

  • כל השדות בטופס הם שדות חובה!
  • חובה לצרף את מסמך כתב ההתחייבות הנדרש!
  • יש להוריד תחילה את המסמך, להדפיסו, למלא להחתים ובסיום לסרוק ולצרף אותו לטופס.
  • רק כאשר יש בידך את המסמך סרוק ומוכן יש למלא את טופס השאלון ולצרף את המסמך הנדרש.
  • הטופס תואם לדפדפן גוגל כרום או דפדפן אקספלורר בגירסא 10 ומעלה בלבד!


 פרטי מגיש הבקשה
יש למלא במדויק את כל הפרטים בכל השדות.

שם הרשות הפונה  
שם מגיש הבקשה  
שם איש הקשר הממונה מטעם הרשות להובלת המיזם  
שם ראש הרשות  
טלפון קווי  
טלפון נייד  
דואר אלקטרוני  
דירוג מדד חברתי-כלכלי של הרשות (ע"פ נתוני הלמ"ס)  
דירוג המדד הפריפריאלי של הרשות
(ע"פ נתוני הלמ"ס)
 
מספר הילדים שישתתפו במשחק  
מספר מלווים  
קבוצת התלמידים אשר תיקח חלק בפעילות תהיה משכבת גיל
(שכבת גיל של כיתה ד' ומעלה)
 
 
 מסמך נדרש
יש לצרף כמסמך סרוק את הטופס הנדרש.
לצירוף של מסמך יש ללחוץ על "צרף מסמך" ולבחור בקובץ המתאים מהמחשב שלך.
להורדת המסמך למילוי לחצו כאן

כתב הצהרה והתחייבות של הרשות המקומית (נדרשים לחתום עליו, ולהעלות לאתר)
 אישור התקנון
כתב התקנון (להורדה לחצו כאן)
אני מאשר את הגשת הבקשה בכפוף לקריאה, אישור, קבלה והסכמה לתנאי התקנון.