מפעל הפיס
 
 
קול קורא: סטודנטים יוזמים שינוי - פרס הצעירים

לקראת כנס הצעירים הראשון, אשר ייערך ביום 3.1.2017, מפעל הפיס והתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל (ע"ר) (להלן: "המזמינות"), מזמינות אתכם להגיש מועמדות להשתתפות בתחרות במסגרתה יוכרזו הזוכים בפרס הצעירים לסטודנטים יוזמים שינוי.

אנו מחפשים יוזמות לשינוי חברתי רחב, אשר מובלות על ידי סטודנט/צוות סטודנטיאלי, נמצאות בתחילת דרכן, עוסקות במגוון האתגרים שניצבים בפני החברה הישראלית, ומבקשות לקדם בישראל ערכים של שוויון, צדק ואחווה. חמשת המועמדים הסופיים יוזמנו להציג את היוזמה על הבמה המרכזית בכנס האמור. הזוכה במקום הראשון יזכה בפרס כספי מכובד, לקידום היוזמה והעצמתה.

תנאי הסף להגשת בקשת המועמדות להשתתפות בתחרות, הינם, בין היתר, כי המועמד יהיה: בעל אזרחות ישראלית וסטודנט מוכר, בהתאם להוראות חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז - 2007.

הזוכים יזכו בפרס כספי, לצורך סיוע בקידום היוזמה, הפרס הראשון בסך של: 60,000 ₪ הפרס השני בסך של 10,000 ₪. הפרסים וסכומיהם, נתונים לשינויים, בהתאם לשיקול דעת המזמינות, אחת מהן או שתיהן.

הקריטריונים לזכייה בתחרות, הינם, בין היתר: השפעה על מקסימום אוכלוסייה, נגיעה פריפריאלית (גיאוגרפית וחברתית), ממשק עם פעילות שוטפת של ההתאחדות, קשר לאקדמיה, חדשנות, יישומיות, בשלות היוזמה והצורך של היוזמה בפרס, לצורך קידומה.

לוחות זמנים רלוונטיים, בהתאם לתקנון התחרות *:

בקשות מועמדות תוגשנה עד ליום 30.11.16.
תשובות בעניין חמשת המועמדים הסופיים, בכפוף להגדרות תקנון התחרות, תינתנה עד ליום 20.12.16. במסגרת הכנס תוקצינה 10 דקות להצגת כל יוזמה, לאחר מכן תתקיים הצבעה של משתתפי הכנס באמצעות מסרונים, אשר בהתאם לתוצאותיה, יוכרזו הזוכים במקום הראשון והשני.

* לוחות הזמנים הינם מוערכים וכפופים לתקנון התחרות, אשר מפורט ומצוי בקישור זה (להלן: "התקנון").
הפרסים, הן לעניין טיב, אופן, גובה וכל נתון רלוונטי אחר, הינם בהתאם לתקנון וכפופים לשינוי, הכל על פי שיקול דעתן הבלעדי של המזמינות. כלל האמור בקול קורא זה לעיל, כפוף לתקנון. הגשת בקשת מועמדות להשתתפות בתחרות, כמוה כקבלה ואישור של תקנון ההשתתפות בתחרות, במסגרת הכנס האמור.

כל האמור בקול קורא זה לעיל, כפוף לתקנון. הגשת בקשת מועמדות להשתתפות בתחרות, כמוה כקבלה ואישור של תקנון ההשתתפות בתחרות, במסגרת הכנס האמור.

טופס הרשמה להגשת בקשה

לפניך טופס שאלון אותו עליך למלא עם כל הפרטים הנדרשים. בסיום יש ללחוץ על הלחצן "הגש בקשה" שבתחתית הטופס.

לתשומת ליבך:

  • כל השדות בטופס הם שדות חובה!
  • רק כאשר יש בידך כל המסמכים סרוקים ומוכנים יש למלא את טופס השאלון ולצרף את המסמכים הנדרשים.
  • הטופס תואם לדפדפן גוגל כרום או דפדפן אקספלורר בגירסא 10 ומעלה בלבד!


 פרטי מגיש הבקשה
יש למלא במדויק את כל הפרטים בכל השדות.

שם מגיש הבקשה  
המוסד האקדמי בו רשום מגיש הבקשה  
מספר ת.ז.  
מספר טלפון ראשי  
מספר טלפון משני  
כתובת דוא"ל  
האם קיבלת בעבר תמיכה כלשהי ממפעל הפיס?  
 
 מסמכים נדרשים
באזור זה יש לצרף כמסמך סרוק את כל הטפסים והמסמכים הנדרשים ע"פ הרשימה הבאה.
לצירוף של מסמך יש ללחוץ על "צרף מסמך" ולבחור בקובץ המתאים מהמחשב שלך.

פרופיל היוזמה והיוזמים - עמוד אחד
תעודת התאגדות, במידה וקיים
התקציב שמוקצה ליוזמה - גיליון אחד של מסמך "אקסל" (excel),
המפרט, בין היתר: מקורות מימון ותחזית התזרים הכספי
סיכום אודות היוזמה והיזמים בשני עמודים לפחות ולא יותר משלושה עמודים.
הסיכום מתייחס לבעיה שהיוזמה באה לפתור ולהסבר על הפתרון שהיא מציעה,
זאת לצד יעדי היוזמה, פעילותה עד כה, מדדי ההשפעה שלה ותוכניותיה לטווח הקצר והארוך.
אישור על ניהול ספרים כחוק במידה והיוזמה הינה מיסודו של תאגיד.

* המזמינות רשאיות שלא לבחון בקשה אשר לא תכלול את המסמכים הנדרשים לעיל.
 
 אישור התקנון
כתב התקנון (להורדה לחצו כאן)
אני מאשר את השתתפותי בתחרות והגשת הבקשה למועמדות במסגרת כנס הצעירים, בכפוף לקריאה, אישור, קבלה והסכמה לתנאי התקנון. .