מפעל הפיס
התאחדות הסטודנטים
 
 
קול קורא: סטודנטים יוזמים שינוי - פרס הצעירים

(האמור להלן מיועד לנשים ולגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד)

לקראת כנס הצעירים 2019, אשר ייערך ביום 7.4.2019, מפעל הפיס והתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל – ארגון סטודנטים ארצי יציג (ע"ר) מזמינים בזאת סטודנטים, כהגדרתם בחוק זכויות הסטודנט, תשע"ז-2007, בעלי אזרחות ישראלית, להגיש בקשה להשתתפות בתחרות "סטודנטים יוזמים שינוי".
אנו מחפשים יוזמות לשינוי חברתי רחב, אשר מובלות על ידי סטודנט/צוות סטודנטיאלי, נמצאות בתחילת דרכן, עוסקות במגוון האתגרים שניצבים בפני החברה הישראלית, ומבקשות לקדם בישראל ערכים של שוויון, צדק ואחווה. שלושת המועמדים הסופיים יוזמנו להציג את היוזמה על הבמה המרכזית בכנס האמור.
הקריטריונים לזכייה בתחרות, הינם, בין היתר: השפעה על מקסימום אוכלוסייה, נגיעה פריפריאלית (גיאוגרפית וחברתית), חדשנות, יישומיות, בשלות היוזמה והצורך של היוזמה בפרס, לצורך קידומה.

לוחות זמנים רלוונטיים, בהתאם לתקנון התחרות *:

בקשות מועמדות תוגשנה עד ליום 5.3.19.
תשובות בעניין שלושת המועמדים הסופיים, בכפוף להגדרות תקנון התחרות, תינתנה עד ליום 17.3.19.
במסגרת הכנס תוקצינה 5 דקות להצגת כל אחת משלושת היוזמות שיבחרו מול כלל באי הכנס, לאחר מכן תתקיים הצבעה של משתתפי הכנס, אשר בהתאם לתוצאותיה, יוכרזו הזוכים במקום הראשון, השני והשלישי.
סטודנטים וסטודנטיות המעוניינים להגיש מועמדות לתחרות, מתבקשים להעביר בקשה שאורכה לא יפחת מעמוד אחד ולא יעלה על שני עמודים, בהתאם לתנאי תקנון התחרות, אשר מפורט ומצוי בקישור זה (להלן: "התקנון").
בטרם תחל במילוי הטופס והגשת הבקשה יש להוריד את טופס הצהרה זה להחתים אותו ולסרוק אותו על מנת לצרף אותו בתהליך הגשת הבקשה.

* לוחות הזמנים הינם מוערכים וכפופים לתקנון התחרות, אשר מפורט ומצוי בכתובת: https://pais-milga-rashut.web.org.il (להלן: "התקנון").
* הפרסים, הן לעניין טיב, אופן, גובה וכל נתון רלוונטי אחר, הינם בהתאם לתקנון וכפופים לשינוי, הכל על פי שיקול דעתן הבלעדי של המזמינות.
* האמור להלן מיועד לנשים ולגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד

כלל האמור בקול קורא זה לעיל, כפוף לתקנון. הגשת בקשת מועמדות להשתתפות בתחרות, כמוה כקבלה ואישור של תקנון ההשתתפות בתחרות, במסגרת הכנס האמור.

ניתן לפנות בשאלות ובקשה להבהרות אל המזמינים, באמצעות כתובת הדוא"ל: yozmotnuis@gmail.com, וזאת עד ליום 26.2.19, בשעה 12:00. פניות תענינה בתוך 48 שעות ממועד קבלת הדוא"ל האמור.

טופס הרשמה להגשת בקשה

לפניך טופס שאלון אותו עליך למלא עם כל הפרטים הנדרשים. בסיום יש ללחוץ על הלחצן "הגש בקשה" שבתחתית הטופס.

לתשומת ליבך:

  • כל השדות בטופס הם שדות חובה!
  • רק כאשר יש בידך כל המסמכים סרוקים ומוכנים יש למלא את טופס השאלון ולצרף את המסמכים הנדרשים.
  • הטופס תואם לדפדפן גוגל כרום או דפדפן אקספלורר בגירסא 10 ומעלה בלבד!


 פרטי מגיש הבקשה
יש למלא במדויק את כל הפרטים בכל השדות.

שם מגיש הבקשה  
המוסד האקדמי בו רשום מגיש הבקשה  
מספר ת.ז.  
מספר טלפון ראשי  
מספר טלפון משני  
כתובת דוא"ל  
האם קיבלת בעבר תמיכה כלשהי ממפעל הפיס?  
 
 מסמכים נדרשים
באזור זה יש לצרף כמסמך סרוק את כל הטפסים והמסמכים הנדרשים ע"פ הרשימה הבאה.
לצירוף של מסמך יש ללחוץ על "צרף מסמך" ולבחור בקובץ המתאים מהמחשב שלך.

פרופיל היוזמה והיוזמים – עמוד אחד
תיאור היוזמה בהתאם לקריטוריונים שהוגדרו בסעיף 9 בתקנון.
המסמך יתייחס לכל אחד מהקריטריונים לבחינת הבקשה המופיעים בתקנון:
• מידת הייחודיות, החדשנות והיצירתיות של היוזמה המוצעת
• השפעה גיאוגרפית וחברתית על אוכלוסייה רחבה ככל הניתן
• ישימות היוזמה המוצגת, לפי שיקול דעת המזמינים
• התייחסות לתכנון להמשכיות ולתכנון להבטחת קיימות
יש להוריד טופס זה, למלאו ולצרפו חזרה בלחיצה על כפתור "צרף מסמך" (לחץ כאן להורדת הטופס)
עמוד אחד לכל היותר המציג את תקציב היוזמה, ופירוט אודות מקורות המימון הנוכחיים של היוזמה
המלצות של שניים עד שלושה ממליצים אודות היוזמה והיזמים, בצירוף פרטי ההתקשרות עמם
תעודת התאגדות של הגוף שבשמו מוגשת הבקשה על ידי הסטודנט (ככל שהמיזם יתבצע באמצעות תאגיד)
אישור על ניהול ספרים כחוק, במידה והיוזמה נעשית באמצעות גורם מטעם הסטודנט מגיש הבקשה
מסמך הצהרה חתום על עמידה בתנאי סף – יש להוריד טופס זה, להחתימו ולצרפו חזרה בלחיצה על כפתור "צרף מסמך" (לחץ כאן להורדת הטופס)

* המזמינות רשאיות שלא לבחון בקשה אשר לא תכלול את המסמכים הנדרשים לעיל.
 
 אישור התקנון
כתב התקנון (להורדה לחצו כאן)
אני מאשר את השתתפותי בתחרות והגשת הבקשה למועמדות במסגרת כנס הצעירים, בכפוף לקריאה, אישור, קבלה והסכמה לתנאי התקנון.