מפעל הפיס
 
 
טופס הרשמה להגשת בקשה

לפניך טופס שאלון אותו עליך למלא עם כל הפרטים הנדרשים. בסיום יש ללחוץ על הלחצן "הגש בקשה" שבתחתית הטופס.

לתשומת ליבך:

  • כל השדות בטופס הם שדות חובה!
  • חובה לצרף את כל המסמכים הנדרשים!
  • יש להוריד תחילה את כל המסמכים, להדפיסם, למלא להחתים ובסיום לסרוק ולצרף אותם לטופס.
  • רק כאשר יש בידך כל המסמכים סרוקים ומוכנים יש למלא את טופס השאלון ולצרף את המסמכים הנדרשים.
  • הטופס תואם לדפדפן גוגל כרום או מוזילה פיירפוקס בגירסא עדכנית בלבד!


 פרטי מגיש הבקשה
יש למלא במדויק את כל הפרטים בכל השדות.

סוג המבקש  
שם איש הקשר הממונה מטעם המבקש  
טלפון קווי  
טלפון נייד  
כתובת דואר אלקטרוני  
האם פועל ביישובך כפר/קהילת סטודנטים?  
מספר מלגות מבוקש  
סה"כ סכום התמיכה המבוקש  
מאצי'נג (matching) של המבקש  
האם ברצונכם לעשות שימוש באמות מידה?  
 
 מסמכים נדרשים
באזור זה יש לצרף כמסמך סרוק את כל הטפסים והמסמכים הנדרשים ע"פ הרשימה הבאה.
לצירוף של מסמך יש ללחוץ על "צרף מסמך" ולבחור בקובץ המתאים מהמחשב שלך.

כתב הצהרה והתחייבות חתום
מכתב הסמכה מאת הרשות המקומית חתום כנדרש
תעודת אישור ניהול תקין או אישור מלכ"ר
מסמך המפרט אודות תכנית המלגות המוצעת:
 
 אישור התקנון
כתב התקנון (להורדה לחצו כאן)

הנני מסכים לכל תנאי התקנון.