מפעל הפיס
 
 
מפעל הפיס בשיתוף עם האיגוד הישראלי לשחמט
קול קורא לרשויות המקומיות להגשת בקשה
להשתתפות במיזם "שחמט לכל ילד" לשנת תשפ"א
  1. כללי

1.1. מפעל הפיס, בשיתוף עם האיגוד הישראלי לשחמט (להלן: "איגוד השחמט"), מעודדים פיתוח ולמידה של משחק השחמט בכיתות ב' ו-ג' בבתי ספר ברשויות מקומיות ברחבי הארץ (להלן: "המיזם" או "התוכנית").

1.2. מפעל הפיס מזמין בזאת רשויות מקומיות להגיש בקשה להשתתף במיזם בשנת הלימודים תשפ"א (2020-2021), בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון המיזם "שחמט לכל ילד" (להלן: "התקנון"), המופיע באתר האינטרנט של מפעל הפיס, בכתובת: www.pais.co.il.


  2. עקרונות התוכנית

2.1. התוכנית תפעל על ידי איגוד השחמט ובאחריותו במהלך שנת הלימודים תשפ"א, בהיקף של שעתיים שבועיות לכל כיתה.

2.2. התוכנית תפעל ברשויות המקומיות אשר יגישו בקשה לפי קול קורא זה והתקנון, ובקשותיהן תאושרנה בהתאם להליך הבחינה המפורט בתקנון.

2.3. התוכנית מיועדת לתלמידי כיתות ב' בלבד (בשנת הלימודים הקרובה – תשפ"א), למעט רשויות מקומיות בהן פעל המיזם בכיתות ב' בשנת הלימודים הקודמת (תש"פ), אשר רשאיות להגיש בקשה להמשיך את התוכנית ביחס לאותן כיתות (כיתות ג') בשנת הלימודים הבאה, כמפורט בתקנון.

2.4. רשות מקומית רשאית להגיש בקשה עבור השתתפות של בין 2 ל- 7 כיתות. מפעל הפיס יאשר, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לתקנון, את בקשות הרשויות המקומיות אשר ישתתפו בתוכנית ויקבע את מכסת הכיתות מטעמן, בין היתר בהתבסס על מספר התושבים, המדד הפריפריאלי והמדד הסוציו-אקונומי של הרשויות המקומיות. הבחירה אילו כיתות מבין בתי הספר השונים ברשות המקומית ייטלו חלק בתוכנית, בכפוף למכסה שקבע מפעל הפיס, תתבצע על ידי הרשות המקומית.

2.5. עבור השתתפות של כל כיתה במיזם, יהא על הרשות המקומית לשאת במחצית מעלות המיזם, בסך של 3,900 שקלים לכל כיתה (להלן: "דמי השתתפות"). ההשתתפות במיזם מותנית בהעברת התשלום במועד שייקבע על ידי מפעל הפיס עם אישור הבקשות, ובהתאם להוראות התקנון.


  3. תוקף והגשת הבקשות

3.1. ניתן להגיש את הבקשות החל מיום 26/08/2020 בשעה 12:00 ועד ליום 26/10/2020 בשעה 17:00 (להלן: "תקופת ההרשמה").

3.2. רשות מקומית רשאית להגיש בקשה אחת בלבד. ההגשה תתבצע באמצעות טופס בקשה מקוון (להלן: "טופס הבקשה") בלבד, המופיע באתר האינטרנט של מפעל הפיס ותכלול את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשה, לרבות כתב התחייבות חתום על-ידי ראש הרשות המקומית והגזבר.

3.3. מפעל הפיס רשאי ליזום תקופת הרשמה נוספת לאחר תום תקופת ההרשמה ולייעד תקציב נוסף לכך, והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של מפעל הפיס.

3.4. לפרטים ולשאלות בעניין קול קורא זה ניתן לפנות לנציגת מפעל הפיס, גברת תום צלניקר, בדוא"ל: ttselniker@pais.co.il, בציון הנושא "קול קורא שחמט לכל ילד", עד ליום 20/09/2020.

3.5. הוראות קול קורא זה, כמו גם קיום המיזם בפועל, כפופים לאישור דירקטוריון מפעל הפיס. באחריות הרשויות המקומיות להתעדכן באתר האינטרנט של מפעל הפיס בדבר שינויים במיזם ו/או בנוסח התקנון, ככל שיהיו.

3.6. מסמך זה הינו לצרכי הבהרה והנחייה בלבד, ואין לראות בו מסמך מחייב בכל צורה שהיא.