מפעל הפיס
 
 
קול קורא לרשויות מקומיות להענקת מלגות לימודים לסטודנטים
לשנת הלימודים האקדמית תשפ"ב
במסגרת "שיתופי פעולה במיזם מלגות הפיס"
  (1) מטרה

1.1. מפעל הפיס פועל לקידום ההשכלה הגבוהה בישראל וכן לקידום המעורבות החברתית של סטודנטים בישראל, במסגרת "שיתופי פעולה במיזם מלגות הפיס".

1.2. במסגרת מיזם מלגות הפיס יוענקו מלגות לימודים בשנת הלימודים האקדמית תשפ"ב (2021-2022) בסך של 10,000 ש"ח לכל מלגה, כאשר מחצית מסכום המלגה (5,000 ש"ח) תמומן באמצעות גופים שייבחרו על ידי מפעל הפיס על פי תקנון זה,והמחצית השנייה (5,000 ש"ח בלבד) תמומן ע"י מפעל הפיס (matching מלא).

1.3. הסטודנטים שיפעלו במסגרת המיזם, יידרשו לבצע פעולות התנדבות חברתית למען הקהילה.

1.4. מפעל הפיס מזמין את הגופים העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן, להגיש בקשה לשיתוף פעולה עם מפעל הפיס,לצורך הענקת מלגות לימודים משותפות, לסטודנטים שילמדו בשנת הלימודים האקדמית תשפ"ב (2021-2022) (להלן: "הבקשה"),והכל בהתאם להוראות תקנון זה.


  (2) תנאי הסף להגשת הבקשה

רשאי להגיש בקשה מגיש בקשה העומד יחד עם המיזם נשוא הבקשה, בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

תנאי הסף ביחס למגיש הבקשה

2.1. מגיש הבקשה הינו אחד מהבאים:

2.1.1. רשות מקומית (היינו: עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית).

2.1.2. תאגיד בשליטה (מלאה או חלקית) של רשות מקומית,שניתנה לו הסמכה מאת הרשות המקומית להגיש בקשה במסגרת קול קורא זה,המחזיק ברשותו כתב הסמכה חתום ע"י ראש הרשות וגזבר הרשות המקומית בנוסח המצורף.

2.1.3. תאגיד הרשום כדין בישראל שניתנה לו הסמכה בכתב מאת הרשות המקומית להגיש בקשה במסגרת קול קורא זה, ואשר מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים(להלן: "תאגיד אחר"):

2.1.3.1. ברשותו כתב הסמכה חתום ע"י ראש הרשות המקומית וגזבר הרשות המקומית, בנוסח המצורף.

2.1.3.2. מועד ההתאגדות של התאגיד הוא ינואר 2017 לכל המאוחר.

2.1.3.3. התאגיד מלכ"ר. תאגיד שהינו עמותה או חל"צ - ברשותו אישור "ניהול תקין" תקף.

2.1.4. המיזם נשוא הבקשה ינוהל על ידי מגיש הבקשה (בין אם הוא רשות מקומית ובין אם הוא תאגיד שהוסמך על ידה), אשר יהא אחראי לפיקוח ובקרה על הענקת המלגות במסגרת המיזם ועל הפעילות ההתנדבותית המתבצעת במסגרת המיזם.

2.1.5. יודגש:

2.1.5.1. רשות מקומית רשאית להגיש בקשה אחת בלבד או להעניק הסמכה לתאגיד אחד בלבד.

2.1.5.2. רשות מקומית אינה רשאית להגיש בקשה בעצמה, במקרה שבו מוגשת בקשה על ידי תאגיד שהוסמך על ידה.

תנאי הסף ביחס למיזם

2.2. במסגרת המיזם, תעמוד כל מלגה על סך כולל של 10,000 ש"ח לשנה לכל הפחות ומימונה של המלגה יהיה כדלקמן:

2.2.1. סך של 5,000 ש"ח ימומן ע"י מגיש הבקשה באמצעות מקורות מימון עצמיים ו/או אחרים של הרשות המקומית (matching מלא) ויועבר לחשבון הבנק של הסטודנט בלבד עד ליום 1.5.2022.

2.2.2. יובהר: לצורך מימון חלקו של מגיש הבקשה (בין אם הוא רשות מקומית ובין אם הוא תאגיד שהוסמך על ידה), רשאית הרשות המקומית לעשות שימוש ביתרה שבמועד הגשת הבקשה עומדת לזכותה אצל מפעל הפיס, בהתאם לאמת המידה*. היה והמבקש יציין כך בטופס הבקשה, ינוצל סכום זה למימון חלקו של מגיש הבקשה עבור מלגות (matching).

* אמת המידה הינה זו לפיה מקצה מפעל הפיס כספים לרשויות המקומיות. הנחיות ופרטים נוספים ראה במערכת "מנוף".

2.2.3. סך של 5,000 ש"ח ימומן ע"י מפעל הפיס.

2.3. במסגרת המיזם, יוענקו המלגות אך ורק לסטודנטים המקיימים את כל התנאים הבאים:

2.3.1. הסטודנטים הינם תושבי ישראל.

2.3.2 במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשפ"ב, הסטודנטים ילמדו באחת מהמסגרות הבאות:

2.3.2.1 הסטודנטים ילמדו במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון או שני) המוכר ע"י המל"ג (רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה הינה הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה), לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט.

2.3.2.2 הסטודנטים ילמדו לקורסים המתוקצבים ומפוקחים ע"י האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, *למעט סטודנטים אשר קיבלו השתתפות בשכר הלימוד במסגרת "תכנית השוברים".

2.3.2.3 הסטודנטים ילמדו בבתי ספר על תיכוניים לאמנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט.

2.3.2.4 הסטודנטים ילמדו בכיתות י"ג- י"ד בחינוך טכנולוגי על-יסודי בבתי ספר המאושרים על ידי משרד החינוך.

2.3.2.5 הסטודנטים ילמדו בסמינרים להוראה המפוקחים ע"י משרד החינוך.

2.3.3 במסגרת המיזם הסטודנטים יבצעו פעולות התנדבות חברתית בהיקף של 140 שעות לפחות, במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשפ"ב.

2.3.4 הסטודנטים לא מקבלים מלגה נוספת ממפעל הפיס בשנת תשפ"ב.


  (3) אופן הגשת הבקשות

3.1. ניתן להגיש את הבקשות החל מיום 05.05.2021 בשעה 12:00 ועד ליום 05.07.2021 בשעה 17:00.

3.2. במסגרת הבקשה, רשאי מגיש הבקשה לציין 20 מלגות לכל הפחות ועד 600 מלגות לכל היותר בהתאם למספר התושבים ברשות המקומית (להלן: "מכסת המלגות המרבית"), כדלקמן:

3.2.1. רשויות מקומיות המונות עד 100,000 תושבים רשאיות להגיש עד 200 מלגות.

3.2.2. רשויות מקומיות המונות בין 100,001– 200,000 תושבים רשאיות להגיש עד 400 מלגות.

3.2.3. רשויות מקומיות המונות 200,001 תושבים ומעלה רשאיות להגיש עד 600 מלגות.

3.2.4. מובהר כי מספר התושבים בכל רשות מקומית ייקבע בהתאם לנתוני הלמ"ס העדכניים.

3.3. על אף האמור בסעיפים ‎3.2.1 - ‎3.2.3 לעיל, רשויות מקומיות העומדות בתנאים הבאים תהיינה רשאיות להגיש בקשה בכמות העולה על מכסת המלגות המרבית שלהן, עד לסך כולל של 400 מלגות (כולל מכסת המלגות המרבית):

3.3.1. לרשות המקומית שיתוף פעולה בנושא קהילות או כפרי סטונדטים עם גוף הפועל בפריסה ארצית ב- 5 רשויות מקומיות ומעלה.

3.3.2. לגוף עמו הרשות המקומית משתפת פעולה ניסיון מוכח של שנתיים לפחות של פעילות ברשות המקומית.

3.3.3. קהילת או כפר הסטודנטים הפעיל בשנת תש"פ בסך הכול 200 סטודנטים לפחות (בפריסה ארצית), מתוכם 20 סטודנטים לפחות ברשות המקומית.

3.3.4. קהילת או כפר הסטדונטים כולל מגורים ברשות המקומית כחלק מתנאי הפעילות.

3.3.5. האמור בסעיף זה מתייחס לרשויות מקומיות אשר ניצלו באופן מלא את כמות המלגות המרבית, ולרשויות מקומיות אלו בלבד.

3.4. שאלות בנוגע לקול הקורא יש להפנות לנציגת מפעל הפיס, גברת מירב סונסינו, בדואר אלקטרוני שכתובתו: merav.sonsino@pais.co.il תחת הכותרת "שיתופי פעולה במיזם מלגות הפיס".


  (4) לוח זמנים
מועד אחרון להגשת הבקשות מועד אחרון להגשת שאלות מועד אחרון למתן מענה לבקשות
05/07/21 בשעה 17:00 11/04/21 בשעה 12:00 13/06/21

 


  מסמכים נדרשים
חובה להוריד את הטפסים הבאים, למלא בהם את כל הפרטים, להחתים במידת הצורך
ולצרף אותם חזרה כמסמך סרוק באזור "מסמכים נדרשים" בטופס ההרשמה.

 

מס' מסמך נדרש מי צריך להגיש את המסמך הנדרש?
1. כתב הצהרה והתחייבות חתום
(לחץ להורדת הטופס)
כל מגישי הבקשות חייבים להוריד טופס זה להחתימו ולצרפו לאתר הגשת הבקשות
במידה ולרשות מונה חשב מלווה יש לצרף את חתימתו על התחייבות זו.
2. מסמך המפרט אודות תכנית המלגות המוצעת
(לחץ להורדת הטופס)
כל מגישי הבקשות חייבים להוריד טופס זה, למלאו ולצרפו לאתר הגשת הבקשות
3. טופס הסמכה ע"י רשות מקומית
(לחץ להורדת הטופס)
תאגיד הרשום כדין בישראל שניתנה לו הסמכה בכתב מאת הרשות המקומית
4. אישור ניהול תקין או אישור מלכ"ר תאגיד הרשום כדין בישראל שניתנה לו הסמכה בכתב מאת הרשות המקומית

 

  כתב הצהרה והתחייבות
רואים את מגיש הבקשה כמי שקרא היטב את כתב ההצהרה וההתחייבות המצורפים למטה וכמי שמסכים ומתחייב לכל האמור בהם.