מפעל הפיס
 
 
הענקת מלגות לימודים לסטודנטים לשנת הלימודים האקדמית תשפ"ה במסגרת "שיתופי פעולה במיזם מלגות הפיס"
 (1) מטרה

1.1. מפעל הפיס פועל לקידום ההשכלה הגבוהה בישראל וכן לקידום המעורבות החברתית של סטודנטים בישראל, במסגרת "שיתופי פעולה במיזם מלגות הפיס".

1.2. במסגרת מיזם מלגות הפיס יוענקו מלגות לימודים בשנת הלימודים האקדמית תשפ"ה (2024-2025) בסך של 10,000 ש"ח לכל מלגה, כאשר מחצית מסכום המלגה (5,000 ש"ח) תמומן באמצעות הרשות המקומית או מי מטעמה, והמחצית השנייה (5,000 ש"ח בלבד) תמומן ע"י מפעל הפיס (matching מלא).

1.3. הסטודנטים שיפעלו במסגרת המיזם, יידרשו לבצע פעולות התנדבות חברתית למען הקהילה.

1.4. מפעל הפיס יפרסם קול קורא, המזמין את הגופים העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן, להגיש בקשה לשיתוף פעולה עם מפעל הפיס, לצורך הענקת מלגות לימודים משותפות, לסטודנטים שילמדו בשנת הלימודים האקדמית תשפ"ה (2024-2025) (להלן: "הבקשה"), והכל בהתאם להוראות מלגה, כאשר מחצית מסכום המלגה (5,000 ש"ח) תמומן באמצעות גופים שייבחרו על ידי מפעל הפיס על פי תקנון זה.


  (2) תנאי הסף להגשת הבקשה

רשאי להגיש בקשה מגיש בקשה, העומד יחד עם המיזם נשוא הבקשה, בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

2.1. תנאי הסף ביחס למגיש הבקשה

מגיש הבקשה הינו אחד מהבאים:

2.1.1. רשות מקומית (היינו: עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית).

2.1.2. תאגיד בשליטה (מלאה או חלקית) של רשות מקומית, שניתנה לו הסמכה מאת הרשות המקומית להגיש בקשה במסגרת קול קורא זה, המחזיק ברשותו כתב הסמכה חתום ע"י ראש הרשות וגזבר הרשות המקומית בנוסח המצורף (נספח ג').

2.1.3. תאגיד הרשום כדין בישראל שניתנה לו הסמכה בכתב מאת הרשות המקומית להגיש בקשה במסגרת קול קורא זה, ואשר מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים (להלן: "תאגיד אחר"):

2.1.3.1. ברשותו כתב הסמכה חתום ע"י ראש הרשות המקומית וגזבר הרשות המקומית, בנוסח המצורף לכתב ההצהרה וההתחייבות (נספח א').

2.1.3.2. מועד ההתאגדות של התאגיד הוא ינואר 2019 לכל המאוחר.

2.1.3.3. התאגיד מלכ"ר. תאגיד שהינו עמותה או חל"צ - ברשותו אישור "ניהול תקין" תקף.

2.1.4. המיזם נשוא הבקשה ינוהל ע"י מגיש הבקשה (בין אם הוא רשות מקומית ובין אם הוא תאגיד שהוסמך על ידה), אשר יהא אחראי לפיקוח ובקרה על הענקת המלגות במסגרת המיזם ועל הפעילות ההתנדבותית המתבצעת במסגרת המיזם.

2.1.5. יודגש:

2.1.5.1. רשות מקומית רשאית להגיש בקשה אחת בלבד או להעניק הסמכה לתאגיד אחד בלבד.

2.1.5.2. רשות מקומית אינה רשאית להגיש בקשה בעצמה, במקרה שבו מוגשת בקשה ע"י תאגיד שהוסמך על ידה.


  (3) אופן הגשת הבקשות

3.1. ניתן להגיש את הבקשות עד ליום 31/07/2024 בשעה 17:00.

3.2. הבקשות יוגשו באמצעות טופס בקשה מקוון (לעיל ולהלן: "טופס הבקשה") בלבד,
המופיע באתר האינטרנט של מפעל הפיס, בקישור הבא: https://pais-milga-rashut.web.org.il/Q-form.asp


  מסמכים נדרשים
חובה להוריד את הטפסים הבאים, למלא בהם את כל הפרטים, להחתים במידת הצורך
ולצרף אותם חזרה כמסמך סרוק באזור "מסמכים נדרשים" בטופס ההרשמה.

 

מס' מסמך נדרש מי צריך להגיש את המסמך הנדרש?
1. כתב הצהרה והתחייבות חתום
(לחץ להורדת הטופס)
כל מגישי הבקשות חייבים להוריד טופס זה להחתימו ולצרפו לאתר הגשת הבקשות
במידה ולרשות מונה חשב מלווה יש לצרף את חתימתו על התחייבות זו.
2. טופס הסמכה ע"י רשות מקומית
(לחץ להורדת הטופס)
תאגיד הרשום כדין בישראל שניתנה לו הסמכה בכתב מאת הרשות המקומית
3. אישור ניהול תקין או אישור מלכ"ר תאגיד הרשום כדין בישראל שניתנה לו הסמכה בכתב מאת הרשות המקומית

 

  כתב הצהרה והתחייבות
רואים את מגיש הבקשה כמי שקרא היטב את כתב ההצהרה וההתחייבות המצורפים למטה וכמי שמסכים ומתחייב לכל האמור בהם.


  מסמכים לשימוש הרשות