מפעל הפיס
 
 
קול קורא לרשויות מקומיות להענקת מלגות לימודים לסטודנטים
לשנת הלימודים האקדמית תשע"ט
במסגרת "שיתופי פעולה במיזם מלגות הפיס"
  (1) הזמנה

1.1. מפעל הפיס מזמין בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן להגיש בקשות לשיתוף פעולה עם מפעל הפיס, לצורך הענקת מלגות לימודים משותפות, לסטודנטים שילמדו בשנת הלימודים האקדמית תשע"ט (2018 -2019) (להלן: "הבקשה") והכל, בהתאם להוראות התקנון המתפרסם באתר מפעל הפיס, בכתובת: www.pais.co.il.

1.2. הוראות התקנון משלימות את האמור בקול קורא זה. בכל מקרה של סתירה, יגברו הוראות התקנון.

1.3. במסגרת מיזם מלגות הפיס יוענקו מלגות לימודים בשנת הלימודים האקדמית תשע"ט (2018 - 2019) בסך של 10,000 ש"ח לכל מלגה, כאשר מחצית מסכום המלגה (5,000 ש"ח) תמומן באמצעות גופים שייבחרו על ידי מפעל הפיס על פי תקנון זה, והמחצית השנייה (5,000 ש"ח בלבד) תמומן ע"י מפעל הפיס (matching מלא).

1.4. במקרה של שיתוף פעולה בין מגיש הבקשה לפר"ח (מקרים בהם הסטודנטים המשתתפים בתוכנית פועלים במסגרת פר"ח), המלגה תמומן באופן הבא:

1.4.1. סך של 2,000 ש"ח ימומן על ידי מגיש הבקשה או מי מטעמו;

1.4.2. סך של 4,000 ש"ח ימומן על ידי פר"ח;

1.4.3. סך של 4,000 ש"ח ימומן על ידי מפעל הפיס.

1.5. לאחר בחירת הזוכים, יקיים מפעל הפיס מפגש הדרכה מרוכז אליו יוזמנו אנשי הקשר לקבלת הסבר אודות עקרונות שיתוף הפעולה עם מפעל הפיס. יודגש, כי ההשתתפות במפגש זה היא חובה.


  (2) תנאי הסף להגשת הבקשה

מבקש רשאי להגיש בקשה ובלבד שהוא והמיזם נשוא הבקשה עומדים בכל תנאי הסף שלהלן:

תנאי הסף ביחס למגיש הבקשה

2.1 מגיש הבקשה הינו אחד מהבאים:

2.1.1 רשות מקומית (היינו: עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית).

2.1.2 תאגיד בשליטה (מלאה או חלקית) של רשות מקומית, שניתנה לו הסמכה מאת הרשות המקומית להגיש בקשה במסגרת קול קורא זה, המחזיק ברשותו כתב הסמכה חתום ע"י ראש הרשות וגזבר הרשות המקומית בנוסח המצורף.

2.1.3 תאגיד הרשום כדין בישראל שניתנה לו הסמכה בכתב מאת הרשות המקומית להגיש בקשה במסגרת קול קורא זה, ואשר מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים (להלן: "תאגיד אחר") :

2.1.3.1 ברשותו כתב הסמכה חתום ע"י ראש הרשות המקומית וגזבר הרשות המקומית, בנוסח המצורף.

2.1.3.2 מועד ההתאגדות של התאגיד הוא ינואר 2014 לכל המאוחר.

2.1.3.3 התאגיד מלכ"ר. תאגיד שהינו עמותה או חל"צ - ברשותו אישור "ניהול תקין" תקף.

2.1.4 המיזם נשוא הבקשה ינוהל על ידי מגיש הבקשה (בין אם הוא רשות מקומית ובין אם הוא תאגיד שהוסמך על ידה), אשר יהא אחראי לפיקוח ובקרה על הענקת המלגות במסגרת המיזם ועל הפעילות ההתנדבותית המתבצעת במסגרת המיזם.

2.1.5 יודגש

2.1.5.1 רשות מקומית רשאית להגיש בקשה אחת בלבד או לחלופין להעניק הסמכה לתאגיד אחד בלבד.

2.1.5.2 רשות מקומית אינה רשאית להגיש בקשה בעצמה, במקרה שבו מוגשת בקשה על ידי תאגיד שהוסמך על ידה.

תנאי הסף ביחס למיזם

2.2 במסגרת המיזם, תעמוד כל מלגה על סך כולל של 10,000 ש"ח לשנה לכל הפחות ומימונה של המלגה יהיה כדלקמן:

2.2.1 סך של 5,000 ש"ח ימומן ע"י מפעל הפיס.

2.2.2 סך של 5,000 ש"ח ימומן ע"י מגיש הבקשה באמצעות מקורות מימון עצמיים ו/או אחרים של הרשות המקומית (matching מלא) ויועבר לחשבון הבנק של הסטודנט בלבד לא יאוחר מיום 1.5.2019.

2.2.3 במקרה של שיתוף פעולה בין מגיש הבקשה לפר"ח (מקרים בהם הסטודנטים המשתתפים בתוכנית פועלים במסגרת פר"ח), המלגה תמומן באופן הבא:

2.2.3.1 סך של 2,000 ש"ח ימומן ע"י מגיש הבקשה באמצעות מקורות מימון עצמיים ו/או אחרים של הרשות המקומית (matching מלא) ויועבר לחשבון הבנק של הסטודנט בלבד לא יאוחר מיום 1.5.2019.

2.2.3.2 סך של 4,000 ש"ח ימומן על ידי פר"ח ויועבר לחשבון הבנק של הסטודנט בלבד לא יאוחר מיום 1.5.2019

2.2.3.3 סך של 4,000 ש"ח ימומן על ידי מפעל הפיס.

יובהר: לצורך מימון חלקו של מגיש הבקשה (בין אם הוא רשות מקומית ובין אם הוא תאגיד שהוסמך על ידה), רשאית הרשות המקומית לעשות שימוש ביתרה שבמועד הגשת הבקשה עומדת לזכותה אצל מפעל הפיס, בהתאם לאמת המידה*. היה והמבקש יציין כך בטופס הבקשה, ינוצל סכום זה למימון חלקו של מגיש הבקשה עבור מלגות (matching).

* אמת המידה הינה זו לפיה מקצה מפעל הפיס כספים לרשויות המקומיות. הנחיות ופרטים נוספים ראה במערכת "מנוף".

2.3 במסגרת המיזם, יוענקו המלגות אך ורק לסטודנטים המקיימים את כל התנאים הבאים:

2.3.1 הסטודנטים הינם אזרחי ישראל.

2.3.2 במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשע"ט הסטודנטים ילמדו במוסד המוכר ע"י המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון או שני) המוכר ע"י המל"ג או לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג.

2.3.3 במסגרת המיזם הסטודנטים יבצעו פעולות התנדבות חברתית בהיקף של 130 שעות לפחות, במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשע"ט.


  (3) אופן הגשת הבקשות

3.1. ניתן להגיש את הבקשות החל מיום 26.02.2018 בשעה 12:00 ועד ליום 29.03.2018 בשעה 17:00.

3.2. הבקשות יוגשו באמצעות טופס בקשה מקוון (לעיל ולהלן: "טופס הבקשה") בלבד, המופיע באתר האינטרנט של מפעל הפיס, בקישור הבא: www.pais.co.il.

3.3. במסגרת הבקשה, רשאי מגיש הבקשה לציין 20 מלגות לכל הפחות ועד 200 מלגות לכל היותר.

3.4. יש לצרף לטופס הבקשה את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשה.

3.5. מפעל הפיס ידון אך ורק בבקשות אשר הוגשו באמצעות טופס הבקשה.

3.6. מפעל הפיס רשאי שלא לדון בבקשות שיוגשו באיחור ו/או שלא בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה ובקול הקורא.

3.7. מפעל הפיס רשאי שלא לדון בבקשה שלא מולאו בה כל הפרטים הנדרשים ו/או לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים.

3.8. מפעל הפיס רשאי, אך לא חייב, לפנות למבקשים בבקשה להבהרות ו/או השלמות של פרטים ומסמכים וכל מידע אחר, הדרוש לדעתו לשם בחינת הבקשות.

3.9. במקרה שהמסגרת התקציבית לא תאפשר את אישורן של כל הבקשות שיוגשו במסגרת מיזם מלגות פיס, רשאי מפעל הפיס לאשר מספר מלגות נמוך יותר מהנקוב בבקשות, כמו גם להפחית מספר מלגות מסוים מכל הבקשות הכוללות את מספר המלגות המרבי באופן רוחבי עד לעמידה במסגרת התקציבית, ו/או לחלופין לקבוע מנגנון פעולה לבחירת בקשות ו/או לחלופין לקבוע קריטריונים שונים לבחירה, הכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

3.10. שאלות בנוגע לקול הקורא יש להפנות לנציגת מפעל הפיס, גברת תום צלניקר, בדואר אלקטרוני שכתובתו:ttselniker@pais.co.il תחת הכותרת "שיתופי פעולה במיזם מלגות הפיס" עד ליום 22.03.2018 בשעה 12:00.

מסמך זה הינו לצורך הנחייה בלבד והאמור בו כפוף להוראות התקנון, ואין לראות בו כל מסמך מחייב.


  (4) לוח זמנים
מועד אחרון להגשת הבקשות מועד אחרון להגשת שאלות מועד אחרון למתן מענה לבקשות
29/03/18 בשעה 17:00 22/03/18 בשעה 12:00 30/06/18

 


  מסמכים נדרשים
חובה להוריד את הטפסים הבאים, למלא בהם את כל הפרטים, להחתים במידת הצורך
ולצרף אותם חזרה כמסמך סרוק באזור "מסמכים נדרשים" בטופס ההרשמה.

 

מס' מסמך נדרש מי צריך להגיש את המסמך הנדרש?
1. כתב הצהרה והתחייבות חתום
(לחץ להורדת הטופס)
כל מגישי הבקשות חייבים להוריד טופס זה להחתימו ולצרפו לאתר הגשת הבקשות
במידה ולרשות מונה חשב מלווה יש לצרף את חתימתו על התחייבות זו.
2. מסמך המפרט אודות תכנית המלגות המוצעת
(לחץ להורדת הטופס)
כל מגישי הבקשות חייבים להוריד טופס זה, למלאו ולצרפו לאתר הגשת הבקשות
3. טופס הסמכה ע"י רשות מקומית
(לחץ להורדת הטופס)
תאגיד הרשום כדין בישראל שניתנה לו הסמכה בכתב מאת הרשות המקומית
4. אישור ניהול תקין או אישור מלכ"ר תאגיד הרשום כדין בישראל שניתנה לו הסמכה בכתב מאת הרשות המקומית

 

  כתב הצהרה והתחייבות
רואים את מגיש הבקשה כמי שקרא היטב את כתב ההצהרה וההתחייבות המצורפים למטה וכמי שמסכים ומתחייב לכל האמור בהם.