מפעל הפיס
 
 
קול קורא לרשויות מקומיות להענקת מלגות לימודים לספורטאים מצטיינים
לשנת הלימודים האקדמית תשע"ט
  (1) הזמנה

1.1. מפעל הפיס מזמין בזאת את הרשויות המקומיות להגיש בקשות לשיתוף פעולה לקידום ספורטאים מצטיינים בישראל במוסדות להשכלה גבוהה. (להלן: "המיזם").

1.2. במסגרת המיזם, יפעיל מפעל הפיס יחד עם הרשויות המקומיות תוכנית להענקת מלגות לימודים לספורטאים מצטיינים העומדים בתנאי הנוהל, בשנת הלימודים האקדמית תשע"ט (2018-2019) (להלן: "התוכנית").

1.3. גובה כל מלגה במסגרת התוכנית יעמוד על סך של 10,000 ש"ח, כאשר מחצית מסכום המלגה (5,000 ש"ח) תמומן באמצעות הרשות המקומית או מי מטעמה, והמחצית השנייה (5,000 ש"ח) תמומן ע"י מפעל הפיס (matching מלא).

1.4. גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן מוזמנים להגיש בקשה להשתתף בתוכנית, לצורך הענקת מלגות לימודים משותפות לספורטאים מצטיינים שילמדו בשנת הלימודים האקדמית תשע"ט (2018-2019) (להלן: "הבקשה"), והכל בהתאם להוראות תקנון זה.

  (2) תנאי הסף להגשת הבקשה

רק מגיש בקשה שעומד במצטבר בכל התנאים המפורטים להלן, יהא רשאי להשתתף בתוכנית:

תנאי הסף ביחס למגיש הבקשה

2.1. מגיש הבקשה הינו רשות מקומית (היינו: עירייה או מועצה מקומית או מועצה אזורית), לרבות תאגיד המוחזק על ידי הרשות המקומית אשר הוסמך להגיש את הבקשה מטעמה.

2.2. מגיש הבקשה (הרשות המקומית) יהא אחראי לפיקוח ובקרה על הענקת המלגות במסגרת שיתוף הפעולה.

2.3. יודגש: כל רשות מקומית רשאית להגיש בקשה אחת בלבד.

תנאי הסף ביחס לתוכנית

2.4. במסגרת התוכנית, תעמוד כל מלגה על סך כולל של 10,000 ש"ח לשנה ומימונה של המלגה יהיה כדלקמן.

2.4.1. של 5,000 ש"ח ימומן ע"י הרשות המקומית (matching מלא) ויועבר לחשבון בנק על שם הסטודנט בלבד עד ליום 1.5.2019

2.4.2. סך של 5,000 ש"ח ימומן ע"י מפעל הפיס.

2.5. במסגרת התוכנית, יהא זכאי למלגה רק סטודנט המקיים במצטבר את כל התנאים הבאים:

2.5.1. הסטודנט הינו אזרח ישראל.

2.5.2. במועד הגשת הבקשה הסטודנט הינו ספורטאי החבר בנבחרת לאומית-ייצוגית של ישראל, ויש בידו אישור חתום על כך מאת יו"ר/מנכ"ל איגוד/התאחדות הספורט.

2.5.3. במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשע"ט הסטודנט ילמד לתואר אקדמי (ראשון או שני) במוסד המוכר ע"י המל"ג, או לימודי תעודת הוראה המוכרת ע"י המל"ג. רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה הינה הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה.

2.5.4. הסטודנט יבצע במסגרת התוכנית התנדבות חברתית בהיקף של 60 שעות לפחות, במהלך שנת הלימודים האקדמאית תשע"ט.

  (3) אופן הגשת הבקשות

3.1. ניתן להגיש את הבקשות החל מיום 19/06/18 בשעה 14:00 ועד ליום 30/10/18 בשעה 17:00.

3.2. הבקשות יוגשו על ידי הרשות המקומית בלבד, באמצעות טופס בקשה מקוון (לעיל ולהלן:"טופס הבקשה") בלבד, המופיע באתר האינטרנט של מפעל הפיס, בקישור הבא: www.pais.co.il.

3.3. במסגרת הבקשה, רשאי מגיש הבקשה לבקש עד 5 מלגות בלבד, עבור חמישה ספורטאים לכל היותר. על מגיש הבקשה לציין את שמות ופרטי הספורטאים עבורם מבוקש המענק. לאחר הגשת הבקשה, מגיש הבקשה לא יהא רשאי לשנות את מספר המלגות המבוקש או את שמות הספורטאים.

3.4. יש לצרף לטופס הבקשה את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשה.

3.5. מפעל הפיס ידון אך ורק בבקשות אשר הוגשו באמצעות טופס הבקשה באתר מפעל הפיס.

3.6. מפעל הפיס רשאי שלא לדון בבקשות שיוגשו באיחור ו/או שלא בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה ובקול הקורא, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

3.7. מפעל הפיס רשאי שלא לדון בבקשה שלא מולאו בה כל הפרטים הנדרשים ו/או לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים.

3.8 מפעל הפיס רשאי, אך לא חייב, לפנות למגישי הבקשות בבקשה להבהרות ו/או השלמות של פרטים ומסמכים וכל מידע אחר, הדרוש לדעתו לשם בחינת הבקשות. שאלות בנוגע לקול הקורא יש להפנות לנציגת מפעל הפיס, גברת מירב סונסינו, בדואר אלקטרוני שכתובתו: merav.sonsino@pais.co.il תחת

הכותרת "תוכנית מלגות לסטודנטים מצטיינים" עד ליום 04/07/2018 בשעה 12:00.

  (4) אופן בחינת הבקשות

4.1. בשלב ראשון, תיבדקנה עמידתן של הבקשות בתנאי הסף להגשת בקשה, המפורטים בסעיף ‏2 לעיל. במידה ובשלב בדיקת הבקשות ימצא כי קיים חוסר כלשהו במסמכי הבקשה, יהא מפעל הפיס רשאי לפנות למגישי הבקשה בבקשה להשלמת הפרטים או המסמכים החסרים. ככל שלא יושלמו הפרטים או המסמכים החסרים עד למועד שיהיה נקוב בפניית מפעל הפיס, תיפסל הבקשה (כולה או ביחס לסטודנט שלגביו חסרים פרטים, לפי העניין).

4.2. בשלב השני, הבקשות העומדות בתנאי הסף תעבורנה לבחינת ועדה מקצועית, אשר תדון בבקשות על פי אמות מידה המפורטות בסעיף ‏4.5 להלן, ותנקד אותן בהתאם למפרט שיקבע מראש על ידי מפעל הפיס, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

4.3. לאחר בחינת הבקשות, תגבש הוועדה רשימת זכאים מומלצת הכוללת את נימוקי הוועדה, אשר תועבר לאישור מפעל הפיס.

4.4. מפעל הפיס יהא רשאי לאשר באופן מלא או חלקי את רשימת הזכאים להשתתף בתוכנית, וזאת בכפוף לקיומה של יתרה תקציבית מתאימה.

4.5. להלן פירוט אמות המידה לבחינת הבקשות:

4.5.1. עדיפות לסטודנט הפעיל בענף ספורט אישי (לא קבוצתי).

4.5.2. עדיפות לסטודנט המחזיק בשיא בענף הספורט.

4.5.3. עדיפות לספורטאי אשר זכה באחד משלושת המקומות הראשונים באליפות שהתקיימה בשלוש השנים האחרונות.

4.5.4. המלצת האיגוד המקצועי של כל ענף הספורט ביחס לספורטאים באותו ענף.

4.5.5. ככל שהתקציב לא יספיק לחלוקת מלגות לכל הסטודנטים, ילקחו בחשבון גם דירוג המדד החברתי - הכלכלי (הסוציו -אקונומי) של הרשות המקומית מגישת הבקשה, וכן דירוג המדד הפריפריאלי של הרשות המקומית מגישת הבקשה, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה העדכניים.

4.6. מספר הזכאים מענף ספורט מסויים לא יעלה על 6 מלגאים.

4.7. מובהר כי לא תתאפשר קבלת מלגה על פי תקנון זה לסטודנטים הזכאים למלגת מפעל הפיס לספורטאים מצטיינים.

4.8. יובהר, כי בקשות שאינן עומדות בתנאי הסף לא יעברו לשלב הבחינה על פי אמות המידה ("השלב השני").

4.9. על אף האמור, במקרה שהמסגרת התקציבית לא תאפשר את אישורן של כל הבקשות שיוגשו במסגרת מיזם מלגות פיס, רשאי מפעל הפיס לאשר מספר מלגות נמוך יותר מהנקוב בבקשות, כמו גם להפחית מספר מלגות מסוים מכל הבקשות הכוללות את מספר המלגות המרבי באופן רוחבי עד לעמידה במסגרת התקציבית, ו/או לחלופין לקבוע מנגנון פעולה

לבחירת בקשות ו/או לחלופין לקבוע קריטריונים שונים לבחירה, הכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

  (5) הבקשות הנבחרות

5.1. מפעל הפיס ישלח למגישי הבקשות הנבחרות הודעת אישור בדבר השתתפות המלגאים בתוכנית.

5.2. מפעל הפיס רשאי לקבוע את מספר הבקשות שתיבחרנה וכן לקבוע את כמות המלגות שישתתף במימונן בכל בקשה זוכה, כמפורט לעיל, ובהתאם לתקציב העומד לרשותו.

5.3. מובהר, כי מפעל הפיס אינו מתחייב לאשר את השתתפותם של כל הספורטאים שצוינו במסגרת הבקשות שהוגשו.

5.4. מפעל הפיס רשאי לאשר בקשה אחת בלבד או לאשר מספר בקשות או לחלופין לא לבחור באף בקשה, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

5.5. בכפוף לכל האמור לעיל, סכום המימון שיוענק על ידי מפעל הפיס לכל מלגה שבמימונה ישתתף לא יעלה על סך של 5,000 ש"ח בלבד.

  (6) התחייבויות מגישי הבקשות הנבחרות

6.1. מגיש הבקשה – הרשות המקומית הנבחרת – יהיה מחויב כלפי מפעל הפיס וכלפי המלגאים בהתאם לכתב ההתחייבות שנחתם על ידו, בנוסח המצורף כנספח א' לתקנון זה.

6.2. הענקת מלגה לסטודנט – הן על ידי מפעל הפיס והן על ידי הרשות המקומית שתיבחר – כפופה לחתימתו של הסטודנט המלגאי על כתב התחייבות של מלגאי, בנוסח המצורף לכתב ההתחייבות (נספח ב').

6.3. מגיש הבקשה יהיה אחראי לפיקוח, מעקב ובקרה על התוכנית שאושרה לרבות רישום, בחינה ומיון של הסטודנטים המתקבלים להשתתף בתוכנית והעומדים בתנאי הסף.

6.4. מפעל הפיס יהא אחראי לניהול, בקרה ופיקוח על ההתנדבות החברתית שיבצעו המלגאים במסגרת התוכנית.

6.5. לא יאוחר מהמועד שייקבע ע"י מפעל הפיס, תזין הרשות המקומית את פרטי המילגאים ואת פרטי חשבונות הבנק שלהם לתוך מערכת ממוחשבת שתספק מפעל הפיס.

6.6. הרשות המקומית תאמת ותוודא בקפדנות מרבית את פרטי חשבונות הבנק של המלגאים, באמצעות צילום המחאה של המלגאי או אישור בכתב מאת הבנק. מוסכם כי מפעל הפיס יעביר את חלקו בסכום המלגה למילגאים בהתאם לנתונים שיוזנו למערכת ע"י הרשות המקומית, ולפיכך האחריות הבלעדית לתקינות ונכונות הנתונים המוזנים היא על ידי הרשות

המקומית בלבד.

6.7. לוגו מפעל הפיס יופיע בכל המסמכים והפרסומים הקשורים לפרויקט המשותף.

6.8. על הסטודנטים לסיים את מכסת 60 שעות ההתנדבות החברתית עד למועד 31.08.2019.

6.9. לאחר בחירת הזוכים, רשאי מפעל הפיס לקיים מפגש הדרכה מרוכז אליו יוזמנו אנשי קשר מטעם הרשות המקומית לקבלת הסבר אודות עקרונות שיתוף הפעולה עם מפעל הפיס. יודגש כי ההשתתפות במפגש זה היא חובה.

  (7) מימוש הזכאות ומועדי התשלום

7.1. הזכאות והיקפה ייקבעו ע"י מפעל הפיס בהסתמך על פרטי הבקשה וצרופותיה ותישלח על כך הודעת אישור למגיש הבקשות שנבחרו.

7.2. היה והתוכנית תמומש בפועל באופן שונה מהמצגים שהוצגו בבקשה וצרופותיה - לרבות צמצום ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע שונה ו/או ביצוע הפעילות במסגרת הבקשה הזוכה תוך פיגור במועדים – רשאי מפעל הפיס לפעול לצמצום היקף ההשתתפות של מפעל הפיס במימון המלגות או לביטול ההשתתפות של מפעל הפיס, וזאת אף אם סכום ההשתתפות

שאושר על ידי מפעל הפיס מלכתחילה היה נמוך מהסכום שהתבקש.

7.3. תוקף ההתחייבות הכספית שתינתן ע"י מפעל הפיס בגין השתתפות במימון מלגות הינו עד יום 31 לדצמבר שנת 2019.

7.4. חלקו של מגיש הבקשה – הרשות המקומית הנבחרת – במימון המלגות, בסך של 5,000 ש"ח לפחות לכל מלגה, ישולם לסטודנטים עד לא יאוחר מיום 1.5.2019.

חלקו של מפעל הפיס במימון המלגות, בסך של עד 5,000 ש"ח לכל מלגה, ישולם לסטודנטים עד ליום 31.10.2019 .

7.5. הן הרשות המקומית והן מפעל הפיס יעבירו את כספי המלגה ישירות לחשבון הבנק של הסטודנטים הזכאים.

7.6. למען הסר ספק מובהר, כי חלקו של מפעל הפיס במימון מלגה יועבר לחשבונו של הסטודנט הזכאי, אך ורק בהתקיים כל התנאים הבאים:

7.6.1. מגיש הבקשה – הרשות המקומית הנבחרת – חתם על כתב ההתחייבות בנוסח המצורף כנספח א' לתקנון זה.

7.6.2. מגיש הבקשה – הרשות המקומית הנבחרת – מחזיק ברשותו כתב התחייבות של מלגאי חתום ע"י הסטודנט הזכאי.

7.6.3. מגיש הבקשה – הרשות המקומית הנבחרת – העביר במועד, לחשבונו של הסטודנט הזכאי, את מלוא חלקו במימון המלגה.

7.6.4. הסטודנט עמד בכל תנאי הסף לקבלת המלגה ומילא את מלוא התחייבויותיו כנדרש.

7.6.5. כל המצגים שהוצגו בבקשה הם נכונים וכל התנאים שנקבעו בתקנון זה ובקול הקורא התקיימו ע"י הרשות המקומית הנבחרת וע"י הסטודנט הזכאי, במלואם.

7.7. מגיש הבקשה – הרשות המקומית הנבחרת – המציא למפעל הפיס כל הפרטים והנתונים בקשר למימוש התוכנית ולמימון חלקו של המבקש מגיש הבקשה במלגות - הכל בהתאם לדרישות ולתנאים של מפעל הפיס.

7.8. באחריות הרשות המקומית הנבחרת לוודא כי הגופים האחראים על הטיפול בבקשה פועלים בהתאם להוראות חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001, כולל הדיווחים הנדרשים.

  (8) כללי

8.1. מפעל הפיס רשאי, בכל עת, בהתאם להודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת הבקשות, וכן לשנות מועדים, הוראות ותנאים הכלולים בתקנון זה ובקול הקורא, על פי שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן, מפעל הפיס רשאי לבטל את התוכנית ואת הקול הקורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא חדש על פי שיקול דעתו הבלעדי.

8.2. למרות האמור בסעיף ‏8.1 דלעיל, מפעל הפיס רשאי לדון בבקשה לביצוע שינויים שתוגש ע"י הרשות המקומית הנבחרת, ככל שתוגש לאחר משלוח הודעת הזכייה. מפעל הפיס רשאי להיעתר לבקשה האמורה במלואה או בחלקה או לדחותה, הכל בכפוף לאישור דירקטוריון מפעל הפיס.

8.3. מפעל הפיס רשאי שלא לאשר בקשות שיוגשו לפי תקנון זה, אף אם הבקשות עומדות בתנאי הסף המפורטים בתקנון זה.

8.4. למפעל הפיס שמורה הזכות לפסול בקשה שאינה עומדת בתנאים ובדרישות הקבועים בתקנון זה, ו/או בקשה שלא צורפו אליה כל המסמכים, האישורים וההתחייבויות הנדרשים בתקנון זה.

8.5. הגשת בקשה על פי תקנון זה משמעה כי מגיש הבקשה מצהיר שהוא קרא את הוראות התקנון, הקול הקורא וכתב ההתחייבות המצורף, וכי הוא מבין אותן היטב ומסכים לכל האמור בהן וכי הוא מנוע מלהעלות כל טענה בקשר לכך.

8.6. על מפעל הפיס לא תחול כל חובת הנמקה בקשר לבחירת הרשויות המקומיות ובקשר לכמות המלגות שישתתף במימונן.

8.7. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים, יגברו הוראות תקנון זה.

8.8. הקול הקורא יפורסם באמצעות אתר האינטרנט של מפעל הפיס.

8.9. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד ויש לראותו כאילו נכתב גם בלשון נקבה.